Usedlost Turbová

Celý prostor usedlosti Turbová procházel od středověku řadou úprav. Stejně, jako se změnilo využití svahů, měnilo se i stavební využití v areálu. Některé objekty byly nahrazeny novými a postupně docházelo k většímu zahušťování prostoru. Základní hodnoty v území však byly vždy dodrženy, díky čemu byly některé stavby upraveny, ale ve své podstatě zachovány. Tento projekt vychází z tohoto principu a kloubí stávající konfiguraci v prostoru se stavbami vzešlými ze stavebního vývoje a utvářející současný charakter usedlosti Turbová s návrhem umístění nových objektů, zpevněných ploch, vodních ploch a zahradních úprav.

V návrhu nová zástavba využívá svažitosti a terasovitosti terénu, která zde byla historicky využívána původní vinicí a snaží se svojí členitostí vhodným způsobem začlenit bytové domy do svahu tak, jak to bylo již v historickém zadání a skloubit viniční dům, vilu a hospodářské budovy s nově umisťovanými objekty. Navíc obnovit současným způsobem a možnostmi zahradní architektury potenciál zahrady, její odkaz a pojednat základní prostor svahu i zajímavá a malebná zákoutí, které tento pozemek a jeho historické souvislosti nabízí. 

Nová zástavba je rozčleněna na velikostně limitované segmenty, které přirozeně reagují a natáčejí se dle morfologie terénu, průběhu hraniční zdi a situaci stávajících domů. Svým výrazem a architektonickým řešením tvoří jasnou současnou stopu, při tom však materiálovým řešením fasád nechtějí jednoznačně poutat pozornost. Tvoří jasně příspěvek současnosti k formování této usedlosti a nechávají vyznít hodnoty, které území má již v odkazu, především prostor formovaný stávajícími budovami s terasovitou zahradou. 

Akce: Usedlost Turbová, Jinonická 6, Praha 5

Klient: Praturb s.r.o., zast. Ing. Ježková

Autor: Ing. arch. Karel Veselý

Spolupráce: Ing. arch. Stanislav Bažant